Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 11. september 2008 - Spee mod Europol

(Sag F-121/06) 1

(Personalesag - Europols personale - løn - artikel 28 og 29 i Europols personalevedtægt - løntrin tildelt på grundlag af bedømmelsen - tilbagevirkende kraft af de regler, der finder anvendelse - beregningsmetode)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: David Spee (Rijswijk, Nederlandene) (ved avocat D.C. Coppens)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol) (først ved Urban og D. Neumann, derefter ved D. Neumann og D. El Khoury, som befuldmægtigede, bistået af avocats B. Wägenbaur og R. van der Hout)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Europols afgørelse af 5. juli 2006 om ikke at tildele sagsøgeren et af de to løntrin, der er omhandlet i artikel 29 i Europols personalevedtægt.

Konklusion

Den Europæiske Politienhed frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 326 af 30.12.2006, s. 84.