Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 11 september 2008 - Spee / Europol

(Zaak F-121/06)1

(Openbare dienst - Personeel van Europol - Bezoldiging - Artikelen 28 en 29 van het Statuut voor de personeelsleden van Europol - Salaristrappen toegekend op basis van beoordeling - Retroactiviteit van toe te passen regels - Berekeningsmethode)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: David Spee (Rijswijk, Nederland) (vertegenwoordiger: D. C. Coppens, advocaat)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (Europol) (vertegenwoordigers: N. Urban en D. Neumann, vervolgens D. Neumann en D. El Khoury, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur en R. van der Hout, advocaten)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van Europol van 5 juli 2006 om verzoeker slechts één van de in artikel 29 van het Statuut voor de personeelsleden van Europol bedoelde salaristrappen toe te kennen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 326 van 30.12.2006, blz. 84.