Language of document :

Решение на Съда на публичната служба от 4 септември 2008 г. - Radu Duta/Съд

(Дело F-103/07)1

(Публична служба - Срочно наети служители - Назначаване - Съдебен помощник - Член 2, буква в) от УРДС - Увреждащ акт - Отношение на доверие)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Radu Duta (Люксембург, Люксембург) (представител: F. Krieg, avocat]

Ответник: Съд на Европейските общности (представител: M. Schauss)

Предмет

От една страна, отмяна на Решение от 4 юни 2007 г. на Комисията към Първоинстанционния съд (ПИС), компетентна да се произнася по жалбите, с което се отхвърля кандидатурата на жалбоподателя за длъжността съдебен помощник на съдия на ПИС и, от друга страна, искане за символично обезщетение от 1 EUR за претърпените вреди

Диспозитив

Отхвърля жалбата като недопустима.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 315, 22.12.2007 г., стр. 45 и ОВ C 79 от 29.03.2008 г., стр. 39 (Поправка)