Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 4. septembri 2008. aasta otsus - Radu Duta versus Euroopa Kohus

(Kohtuasi F-103/07)1

(Avalik teenistus - Ajutised teenistujad - Töölevõtmine - Õigusnõunik - Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punkt c - Isikut kahjustav meede - Usaldussuhe)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Radu Duta (Luxembourg ,Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Krieg)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kohus (esindaja: M. Schauss)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada kaebuste lahendamiseks pädeva Esimese Astme Kohtu vastava komisjoni 4. juuni 2007. aasta otsus, millega lükati tagasi tema kandidatuur õigusnõuniku ametikohale Esimese Astme Kohtu kohtuniku juures ja teiseks sümboolne kahju hüvitamise nõue summas üks euro.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 315, 22.12.2007, lk 45 ja C 79, 29.3.2008, lk 39