Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 4. septembra spriedums - Duta/Eiropas Kopienu Tiesa

(lieta F-103/07) 1

Civildienests - Pagaidu darbinieki - Pieņemšana darbā - Tiesneša palīgs - Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta c) punkts - Nelabvēlīgs akts - Uzticības attiecības

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Radu Duta, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvis - F. Krieg, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Tiesa (pārstāvis - M. Schauss)

Priekšmets

Prasība, pirmkārt, atcelt Pirmās instances tiesas (PIT) par sūdzību izskatīšanu atbildīgās komisijas 2007. gada 4. jūnija lēmumu noraidīt prasītāja kandidatūru tiesneša palīga amatam PIT tiesneša kabinetā un, otrkārt, atlīdzināt nodarītos zaudējumus simboliska EUR 1 apmērā

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 315, 22.12.2007., 45. lpp., un labojums OV C 79, 29.03.2008., 39. lpp.