Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (izby drugiej) z dnia 4 września 2008 r. - Duta przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-103/07)1

(Służba publiczna - Członkowie personelu tymczasowego - Zatrudnienie - Referendarz - Art. 2 lit. c) WZIPW - Zażalenie - Stosunki oparte na zaufaniu)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Radu Duta (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: F. Krieg, adwokat)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: M. Schauss, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Z jednej strony stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 4 czerwca 2007 r. komisji Sądu Pierwszej Instancji (SSP) właściwej do wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie zażalenia skarżącego w drodze której odrzucono kandydaturę skarżącego na stanowisko referendarza w gabinecie sędziego SSP a z drugiej strony wniosek o nakazanie zapłaty symbolicznej kwoty 1 € z tytułu odniesionej krzywdy.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

Każda ze strona pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 315 z dnia 22.12.2007, s 45 i Dz. U. C 79 z dnia 29.3.2008., s 39 (sprostowanie).