Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 4. septembra 2008 - Duta/Súdny dvor

(vec F-103/07)1

(Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Prijímanie - Referendár - Článok 2 písm. c) PZOZ - Akt spôsobujúci ujmu - Dôverný vzťah)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Radu Duta (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Krieg, advokát)

Žalovaný: Súdny dvor Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Schauss, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Komisie Súdu prvého stupňa (TPI) zo 4. júna 2007, ktorá je príslušná rozhodnúť o sťažnostiach namietajúcich zamietnutie kandidatúry žalobcu na miesto súdneho referendára u sudcu TPI, a na strane druhej, návrh na náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy v symbolickej výške 1 euro

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 315, 22.12.2007, s. 45 a Ú. v. EÚ C 79, 29.3.2008, s. 39 (korigendum).