Language of document :

Жалба, подадена на 3 октомври 2008 г. - Ackerman и др./ЕИБ

(Дело F-79/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Lucie Ackerman (Страсбург, Франция) и други (представител: L. Lévi, avocat)

Ответник: Европейска инвестиционна банка

Предмет и описание на спора

Отмяна на извлеченията от пенсионните партиди на жалбоподателите от месец февруари 2008 г., доколкото в тези извлечения се прилага годишна корекция на пенсиите за 2007 г. с обратна сила едва от 1 януари 2008 г., а не от 1 юли 2007 г. и вследствие на това, осъждане на ЕИБ да изплати остатъка от пенсията, който би се получил при прилагането на годишната корекция за 2007 г., остатъка от пенсията, който би се получил в резултат от прилагането на годишната корекция за 2007 г. върху размера на пенсиите, които ще бъдат изплащани считано от януари 2009 г. и мораторните лихви върху остатъка от дължимите пенсии до пълното изплащане на дължимите суми.

Искания на жалбоподателя

да се отменят извлеченията от пенсионните партиди на жалбоподателите от месец февруари 2008 г., доколкото в тези извлечения се прилага годишна корекция на пенсиите за 2007 г. с обратна сила едва от 1 януари 2008 г., а не от 1 юли 2007 г., и ако е необходимо, да се отмени бележката от 13 февруари 2008 г., която ответникът е изпратил на жалбоподателите,

да се осъди ответникът да изплати (i) остатъка от пенсията, който би се получил при прилагането на годишната корекция за 2007 г., или увеличение от 2,2 % за периода от 1 юли 2007 г. до 31 декември 2007 г.; (ii) остатъка от пенсията, който би се получил в резултат от прилагането на годишната корекция за 2007 г. върху размера на пенсиите, които ще бъдат изплащани считано от януари 2009 г.; (iii) мораторните лихви върху остатъка от дължимите пенсии до пълното изплащане на дължимите суми; процентът на мораторната лихва, който следва да се приложи, трябва да се изчисли въз основа на приложимия през разглеждания период лихвен процент, определен от Европейската централна банка за основните операции по рефинансиране, увеличен с три пункта,

да се осъди Европейската инвестиционна банка да заплати съдебните разноски.

____________