Language of document :

Žaloba podaná 3. októbra 2008 - Ackerman a i./EIB

(vec F-79/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Lucie Ackerman (Štrasburg, Francúzsko) a iní (v zastúpení: L. Lévi, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie dôchodkových výplatných listín žalobcov za február 2008 v rozsahu, v akom tieto výplatné listiny uplatňujú ročnú úpravu dôchodkov na rok 2007 retroaktívne iba od 1. januára 2008 a nie od 1. júla 2007 a v dôsledku toho uloženie povinnosti EIB zaplatiť zostatok dôchodku zodpovedajúci uplatneniu ročnej úpravy na rok 2007, zostatok dôchodku zodpovedajúci dôsledkom uplatnenia ročnej úpravy na rok 2007 na výšku dôchodkov, ktoré sa vyplatia od januára 2009 a úroky z omeškania zo zostatkov dôchodkov dlžných až do úplného zaplatenia dlžných súm

Návrhy žalobcov

zrušiť dôchodkové výplatné listiny žalobcov za február 2008 v rozsahu, v akom tieto výplatné listiny uplatňujú ročnú úpravu dôchodkov na rok 2007 retroaktívne iba od 1. januára 2008 a nie od 1. júla 2007 a v potrebnom rozsahu zrušiť správu, ktorú žalovaná zaslala žalobcom a ktorá je datovaná 13. februára 2008,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť i) zostatok dôchodku zodpovedajúci uplatneniu ročnej úpravy na rok 2007, teda zvýšenie o 2,2 % pre obdobie od 1. júla 2007 do 31. decembra 2007; ii) zostatok dôchodku zodpovedajúci dôsledkom uplatnenia ročnej úpravy na rok 2007 na výšku dôchodkov, ktoré sa vyplatia od januára 2009; iii) úroky z omeškania zo zostatkov dôchodkov dlžných až do úplného zaplatenia dlžných súm; uplatniteľná sadzba úrokov z omeškania musí byť vypočítaná na základe sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné operácie prefinancovania, uplatniteľnej počas dotknutého obdobia a zvýšenej o tri body,

zaviazať Európsku investičnú banku na náhradu trov konania.

____________