Language of document :

Talan väckt den 3 oktober 2008 - Ackerman m.fl. mot EIB

(Mål F-79/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Lucie Ackerman m.fl. (Strasbourg, Frankrike) (ombud: advokaten L. Lévi)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av sökandenas pensionsbesked från februari månad år 2008, i den del dessa besked endast tillämpar en årlig justering av pensioner för år 2007 retroaktivt från och med den 1 januari 2008 och inte från och med den 1 juli 2007, och följaktligen förpliktande för EIB att betala ut överskjutande pensionsbelopp efter tillämpning av den årliga justeringen för år 2007, att betala ut pensionsbelopp motsvarande belopp som fås efter tillämpning av den årliga justeringen för år 2007 på de pensionsbelopp som ska betalas ut från och med januari 2009, och att betala ut dröjsmålsränta på de pensioner som förfallit till betalning till dess att hela summan som förfallit till betalning ersatts.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara sökandenas pensionsbesked från februari månad år 2008, i den del dessa besked endast tillämpar en årlig justering av pensioner för år 2007 retroaktivt från och med den 1 januari 2008 och inte från och med den 1 juli 2007, och i den mån det behövs ogiltigförklara en skrivelse daterad den 13 februari 2008 som svaranden skickat till sökandena,

förplikta svaranden att betala ut överskjutande pensionsbelopp efter tillämpning av den årliga justeringen för år 2007, dvs. en höjning på 2,2 % för perioden från den 1 juli 2007 till den 31 december 2007, att betala ut pensionsbelopp motsvarande belopp som fås efter tillämpning av den årliga justeringen för år 2007 på de pensionsbelopp som ska betalas ut från och med januari 2009, och att betala ut dröjsmålsränta på de pensioner som förfallit till betalning till dess att hela summan som förfallit till betalning ersatts, varvid dröjsmålsräntan ska uppgå till den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner med tillägg av tre procentenheter, och

förplikta Europeiska investeringsbanken att ersätta rättegångskostnaderna.

____________