Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 26 юни 2008 г. - Nijs/Сметна палата

(Дело F-108/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Член 44, параграф 1, буква в) от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд - Кратко изложение на правните основания в жалбата - Липса на предварителна жалба - Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bart Nijs (Bereldange, Люксембург) (представител: F. Rollinger, avocat)

Ответник: Сметна палата на Европейските общности (представители: T. Kennedy, J.-M. Stenier и G. Corstens)

Предмет на делото

Отмяна на решението на Сметната палата за подновяване на мандата на нейния генерален секретар за срок от шест години, който започва да тече от 1 юли 2007 г., и, при условията на евентуалност, отмяна на решение на ОН жалбоподателят да не бъде повишен в степен LA5 в рамките на процедурата за повишаване за 2004 г. след Решение на Първоинстанционния съд от 3 октомври 2006 г. по дело Nijs/Сметна палата (Т-171/05)

Диспозитив на определението

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Осъжда г-н Nijs да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 22, 26.1.2008 г., стр. 56.