Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 26. června 2008 - Nijs v. Účetní dvůr

(Věc F-108/07)1

[Veřejná správa - Úředníci - Článek 44 odst. 1 písm. c) jednacího řádu Soudu prvního stupně - Stručný popis žalobních důvodů v žalobě - Neexistence předchozí stížnosti - Zjevná nepřípustnost]

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bart Nijs (Bereldange, Lucembursko) (zástupce: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Účetní dvůr Evropských společenství (zástupci: T. Kennedy, J.-M. Steiner a G. Corstens, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Evropského účetního dvora o obnovení mandátu generálního tajemníka Účetního dvora na šestileté období začínající dne 1. července 2007 a, podpůrně, rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nepovýšit žalobce do platové třídy LA5 v rámci hodnotícího období 2004 na základě rozsudku Soudu prvního stupně ze dne 3. října 2006, Nijs v. Účetní dvůr (T-171/05)

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

B. Nijsovi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 22, 26.1.2008, s. 56.