Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 26. juni 2008 - Nijs mod Revisionsretten

(Sag F-108/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - artikel 44, stk. 1, litra c), i procesreglementet for Retten i Første Instans - summarisk angivelse af anbringenderne i stævningen - ingen forudgående klage - åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (ved avocat F. Rollinger)

Sagsøgt: De Europæiske Fællesskabers Revisionsret (ved T. Kennedy, J.-M. Stenier og G. Corstens, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet af Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber om at forlænge generalsekretærens mandat i seks år med virkning fra den 1. juli 2007, og, subsidiært, annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelser om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse LA5 i forfremmelsesåret 2004 efter Retten i Første Instans' dom af 3. oktober 2006, Nijs mod Revisionsretten (sag T-171/05)

Konklusion

Sagen afvises.

Bart Nijs betaler alle sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 22 af 26.1.2008, s. 56.