Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 26. jūnija rīkojums - Nijs/Revīzijas palāta

(lieta F-108/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pirmās instances tiesas Reglamenta 44. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Kopsavilkums par prasības pieteikumā izvirzītajiem pamatiem - Iepriekšējas sūdzības neesamība - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bart Nijs, Bereldange (Luksemburga) (pārstāvis - F. Rollinger, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Revīzijas palāta (pārstāvji - T. Kennedy, J.-M. Stenier un G. Corstens)

Priekšmets

Revīzijas palātas lēmuma pagarināt sava ģenerālsekretāra pilnvaru laiku par sešiem gadiem, sākot no 2007. gada 1. jūlija, un, pakārtoti, iecēlējinstitūcijas lēmuma nepaaugstināt prasītāju LA5 pakāpē 2004. gadā pēc Pirmās instances tiesas 2006. gada 3. oktobra sprieduma lietā T-171/05 Nijs/Revīzijas palāta, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

Nijs atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 22, 26.01.2008., 56. lpp.