Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 26 juni 2008 - Nijs / Rekenkamer

(Zaak F-108/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg - Summiere uiteenzetting van middelen in verzoekschrift - Ontbreken van voorafgaande klacht - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Rollinger, advocaat)

Verwerende partij: Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: T. Kennedy, J.-M. Stenier en G. Corstens, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Rekenkamer om het mandaat van haar secretaris-generaal met ingang van 1 juli 2007 voor een periode van zes jaar te verlengen en, subsidiair, van het besluit van het TABG om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2004, na het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 3 oktober 2006, Nijs/Rekenkamer (T-171/05), niet tot de rang LA5 te bevorderen

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Nijs wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 22 van 26.01.2008, blz. 56.