Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 26. júna 2008 - Nijs/Dvor audítorov

(vec F-108/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Článok 44 ods. 1 písm. c) rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa - Zhrnutie dôvodov v žalobe - Neexistencia predchádzajúcej sťažnosti - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bart Nijs (Bereldange, Luxembursko) (v zastúpení: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Dvor audítorv Európskych spoločenstiev (v zastúpení: T. Kennedy, J.-M. Stenier a G. Corstens, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Dvora audítorov o obnovení funkčného obdobia generálneho tajomníka Dvora audítorov na obdobie šesť rokov začínajúce od 1. júla 2007, a subsidiárne rozhodnutie menovacieho orgánu nepovýšiť žalobcu do platovej triedy LA5 v rámci hodnotiaceho obdobia 2004 po vydaní rozsudku Súdu prvého stupňa z 3. októbra 2006, Nijs/Dvor audítorov (T-171/05)

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Pán Nijs je povinný nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 22, 26.1.2008, s. 56.