Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 5 юни 2008 г. - Timmer/Сметна палата

(Дело F-123/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Оценка - Срок за обжалване -Ново фактическо обстоятелство - Недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, Франция) (представител: F. Rollinger, avocat)

Ответник: Сметна палата на Европейските общности (представители: T. Kennedy, J.-M. Stenier и G. Corstens)

Предмет

От една страна отмяна на всички доклади за оценка на жалбоподателя, изготвени от г-н L., както и на свързаните с тях и/или произтичащите от тях решения, включително решението за назначаване на г-н L. и, от друга страна, искане за обезщетение.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като недопустима.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 326, 30.12.2006 г., стр. 84