Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 5 juni 2008 - Timmer / Rekenkamer

(Zaak F-123/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordeling - Klachttermijn - Nieuw feit - Niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, Frankrijk) (vertegenwoordiger: F. Rollinger, advocaat)

Verwerende partij: Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: T. Kennedy, J.-M. Stenier en G. Corstens, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, vordering tot nietigverklaring van alle beoordelingsrapporten van verzoekster die door L. zijn opgesteld alsmede van de daarmee verband houdende en/of daarop volgende besluiten, daaronder begrepen het besluit houdende aanstelling van L. en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij draagt de eigen kosten.

____________

1 - PB C 326 van 30.12.2006, blz. 84.