Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 5 czerwca 2008 r. - Timmer przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-123/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Ocena - Termin do wniesienia zażalenia - Nowa okoliczność faktyczna - Niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, Francja) (przedstawiciel: F. Rollinger, adwokat)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: T. Kennedy, J.-M. Stenier i G. Corstens, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności wszystkich sprawozdań z oceny skarżącej sporządzonych przez M.L., a także decyzji mających związek z / lub następujących po decyzji o powołaniu M.L., jak i samej tej decyzji oraz wniosek o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 326 z 30.12.2006. s. 84.