Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 5. júna 2008 - Timmer/Dvor audítorov

(vec F-123/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Posúdenie - Lehota na podanie sťažnosti - Nová skutočnosť - Neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, Francúzsko) (v zastúpení: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Dvor audítorov Európskych spoločenstiev (v zastúpení: T. Kennedy, J.-M. Stenier a G. Corstens, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie všetkých hodnotení služobného postupu žalobkyne vypracovaných pánom L., ako aj súvisiacich a/alebo nadväzujúcich rozhodnutí, vrátane rozhodnutia o vymenovaní pána L. a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 326, 30.12.2006, s. 84.