Language of document :

Жалба, подадена на 22 август 2008 г. - N/Парламент

(Дело F-71/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: N (Брюксел, Белгия) (представител: E. Boigelot, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на атестационния доклад за жалбоподателя за периода от 16 август 2006 г. до 31 декември 2006 г.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 12 септември 2007 г., с което се потвърждава и окончателно се одобрява атестационния за жалбоподателя за периода от 16 август 2006 г. до 31 декември 2006 г.;

Да се отмени посочения спорен доклад;

Да се отмени решението на Председателя на Парламента от 22 май 2008 г., с което се отхвърля подадената от жалбоподателя жалба за отмяна на обжалваното решение;

да се осъди Европейския парламент да заплати съдебните разноски.

____________