Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 sierpnia 2008 r. - N przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-71/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: N (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: E. Boigelot, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny za okres od dnia 16 sierpnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. dotyczącego strony skarżącej

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 września 2007 r. potwierdzającej i aprobującej w sposób ostateczny sprawozdanie z oceny strony skarżącej za okres od dnia 16 sierpnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.;

stwierdzenie nieważności zaskarżonego sprawozdania;

stwierdzenie nieważności decyzji przewodniczącego Parlamentu z dnia 22 maja 2008 r. odrzucającej zażalenie strony skarżącej mające na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________