Language of document :

Žaloba podaná 22. augusta 2008 - N/Parlament

(vec F-71/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: N (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie hodnotiacej správy žalobcu za obdobie od 16. augusta 2006 do 31. decembra 2006

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 12. septembra 2007, ktorým sa potvrdzuje a schvaľuje s konečnou platnosťou hodnotiaca správa žalobcu za obdobie od 16. augusta 2006 do 31. decembra 2006,

-    zrušiť uvedenú spornú správu,

-    zrušiť rozhodnutie predsedu Parlamentu z 22. mája 2008, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu, ktorou navrhoval zrušenie napadnutého rozhodnutia,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________