Language of document :

Жалба, подадена на 25 август 2008 г. - Ketselidis/Комисия

(Дело F-72/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Michalis Ketselidis (Брюксел, Белгия) [представител: S. Pappas, avocat]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяната на мълчалив отказ на поисканото от жалбоподателя преразглеждане на изчислението на осигурителния стаж, който да се вземе предвид при трансфера на придобитите в Гърция пенсионни права към общностната схема .

Искания на жалбоподателя

да се отмени мълчаливия отказ на поисканото от жалбоподателя преразглеждане на изчислението на осигурителния стаж, който да се вземе предвид при трансфера на придобитите в Гърция пенсионни права към общностната схема;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________