Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2008°r. - Ketselidis przeciwko Komisji

(Sprawa F-72/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Michalis Ketselidis (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: S. Pappas, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji o oddaleniu wniosku skarżącego w sprawie zmiany sposobu obliczania lat służby uprawniających do emerytury, które należałoby uwzględnić podczas przeniesienia do systemu wspólnotowego uprawnień nabytych w Grecji.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji o oddaleniu wniosku skarżącego w sprawie zmiany sposobu obliczania lat służby uprawniających do emerytury, które należałoby uwzględnić podczas przeniesienia do systemu wspólnotowego uprawnień nabytych w Grecji;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________