Language of document :

Talan väckt den 25 augusti 2008 - Ketselidis mot kommissionen

(Mål F-72/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Michalis Ketselidis (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det tysta beslutet att avslå sökandens ansökan om omprövning av beslutet om fastställelse av antalet pensionsgrundande tjänsteår som ska beaktas vid överföring av de pensionsrättigheter som förvärvats i Grekland till gemenskapens pensionssystem.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det tysta avslagsbeslutet rörande fastställelse av det antal pensionsgrundande tjänsteår som ska beaktas vid överföringen av hans pensionsrättigheter till gemenskapens pensionssystem,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________