Language of document :

Жалба, подадена на 25 август 2008 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-73/08)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на различни решения, с които Комисията е отхвърлила исканията на жалбоподателя за възстановяване в размер на 100% на някои направени медицински разходи и осъждане на Комисията да изплати определена сума на това основание.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението за отхвърляне на искането, датирано от 27 юни 2007 г. и изпратено на 28 юни 2007 г.,

да се отмени решението за отхвърляне на искането, датирано от 29 юни и изпратено на същата дата,

да се отмени решението за отхвърляне на искането, датирано от 30 юни 2007 г. и изпратено на 2 юли 2007,

да се отмени решението за отхвърляне на искането, датирано от 2 юли 2007 г. и изпратено от автора на същата дата,

да се отмени, доколкото е необходимо, бележката, датирана от 29 април 2008 г.,

да се осъди Европейската комисия да изплати на жалбоподателя, като възстановяване в размер на 100% на въпросните медицински разходи, сумата от 4747,29 EUR, или по-малка сума, каквато Съдът счете за подходяща на това основание, ведно с лихвите върху гореспоменатата сума, считано от 7 ноември 2007 г., в размер на 10% годишно и с годишна капитализация, или в размер, с капитализация и считано от дата, каквито Съдът намери за справедливи,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________