Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 25. augustā - Marcuccio/Komisija

(lieta F-73/08)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Tiesvedības priekšmets un apraksts

Prasība atcelt dažādus Komisijas lēmumus, ar kuriem noraidīti prasītāja lūgumi 100 % apmērā atmaksāt tam radušos medicīniskos izdevumus, un uzlikt Komisijai pienākumu izmaksāt attiecīgo summu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu par prasītāja lūguma, kas datēts ar 2007. gada 27. jūniju un nosūtīts 2007. gada 28. jūnijā, noraidīšanu;

atcelt lēmumu par prasītāja lūguma, kas datēts ar 2007. gada 29. jūniju un nosūtīts tajā pašā dienā, noraidīšanu;

atcelt lēmumu par prasītāja lūguma, kas datēts ar 2007. gada 30. jūniju un nosūtīts 2007. gada 2. jūlijā, noraidīšanu;

atcelt lēmumu par prasītāja lūguma, kas datēts ar 2007. gada 2. jūliju un nosūtīts tajā pašā dienā, noraidīšanu;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt 2008. gada 29. aprīļa ziņojumu;

uzlikt Komisijai pienākumu kā medicīnisko izdevumu atmaksu 100 % apmērā izmaksāt prasītājam EUR 4 747,29 vai arī mazāku summu, kādu tiesa uzskatītu par atbilstošu, kā arī procentus ar likmi 10 % gadā, sākot no 2007. gada 7. novembra, ar ikgadēju kapitalizāciju, vai arī ar tādu likmi un kapitalizāciju, kā arī no tāda datuma, kādu tiesa uzskatītu par atbilstošu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________