Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2008 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-73/08)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: G. Cipressa, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności różnych decyzji Komisji, w drodze których odrzuciła ona wnioski strony skarżącej mające na celu otrzymanie przez nią zwrotu w 100% poniesionych kosztów leczenia oraz zasądzenie od Komisji dokonania zapłaty z tego tytułu.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji odrzucającej wniosek z dnia 27 czerwca 2007 r. wysłany dnia 28 czerwca 2007 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji odrzucającej wniosek z dnia 29 czerwca 2007 r. wysłany tego samego dnia;

stwierdzenie nieważności decyzji odrzucającej wniosek z dnia 30 czerwca 2007 r. wysłany dnia 2 lipca 2007 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji odrzucającej wniosek z dnia 2 lipca 2007 r. wysłany przez skarżącego tego samego dnia;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności pisma z dnia 29 kwietnia 2008 r.;

zasądzenie od Komisji Europejskiej zapłaty stronie skarżącej - z tytułu zwrotu wspomnianych kosztów leczenia w wysokości 100% - kwoty 4747,29 Euro, ewentualnie kwoty mniejszej, którą Sąd uzna za prawidłową i słuszną, wraz z kapitalizowanymi odsetkami od ww. kwoty w wysokości 10 % rocznie, naliczanymi od dnia 7 listopada 2007 r., bądź z odsetkami, których wysokość, kapitalizację i datę początkową Sąd uzna za prawidłowe;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________