Language of document :

Жалба, подадена на 29 август 2008 г. - Ramaekers-Jorgensen/Комисия

(Дело F-74/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Белгия) (представител: L. Vogel, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

От една страна, отмяна на решението на органа по назначаването за изчисляване на общностния данък на жалбоподателя при събиране на размера на личното му възнаграждение с този на наследствената му пенсия, както и на решението за отхвърляне на искането общностният данък, с който се облага наследствената пенсия, да не се удържа от размера на възнаграждението му преди плащането на същата. От друга страна, установяване на незаконосъобразност на членове 3 и 4 от Регламент № 260/68 на Съвета, последно изменен с Регламент № 2182/2003 на Съвета.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването от 20 май 2008 г., с което се отхвърля жалбата от 16 януари 2008 г. за частична отмяна на решението от 16 октомври 2007 г., доколкото същото определя реда и условията за изчисляване и събиране на общностния данък, свързан с предоставената на жалбоподателя наследствена пенсия;

доколкото е необходимо, решението от 16 октомври 2007 г. да се отмени в частта, в която уточнява реда и условията за изчисляване и събиране на общностния данък, свързан с предоставената на жалбоподателя наследствена пенсия;

на основание на член 241 от Договора, да се установи незаконосъобразност на членове 3 и 4 от Регламент № 260/68 на Съвета, последно изменен с Регламент № 2182/2003 на Съвета, доколкото посочените разпоредби предвиждат събиране на предоставената на длъжностно лице наследствена пенсия и на неговата заплата за целите на изчисляване на свързания с нея общностен данък;

да се осъди Комисия на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________