Language of document :

29. augustil 2008 esitatud hagi - Ramaekers-Jørgensen versus komisjon

(Kohtuasi F-74/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgia) (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus arvutada hageja ühenduse maks liites tema isikliku töötasu ja toitjakaotuspensioni ning samuti otsus, millega jäeti rahuldamata nõue, et toitjakaotuspensionilt tasumisele kuuluvat ühenduse maksu ei võetaks tema töötasusummalt enne toitjakaotuspensioni maksmist. Teiseks nõue tuvastada nõukogu määruse nr 260/68, muudetud viimati nõukogu määrusega nr 2182/2003, artiklite 3 ja 4 õigusvastasus.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 20. mai 2008. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata 16. jaanuaril 2008 esitatud kaebus, mis puudutas 16. oktoobri 2007. aasta otsuse osalist tühistamist osas, milles see määratles hagejale määratud toitjakaotuspensioniga seotud ühenduse maksu arvutamise ja kogumise korra;

vajalikul määral tühistada samuti osaliselt 16. oktoobri 2007. aasta otsus osas, milles see määratles hagejale määratud toitjakaotuspensioniga seotud ühenduse maksu arvutamise ja kogumise korra;

tuvastada asutamislepingu artiklit 241 kohaldades nõukogu määruse nr 260/68, muudetud viimati nõukogu määrusega nr 2182/2003, artiklite 3 ja 4 õigusvastasus osas, milles nimetatud sätted näevad ette ametlikule määratud toitjakaotuspensioni ning töötasu liitmise ühenduse maksu arvutamiseks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________