Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 29. augustā - Ramaekers-Jørgensen/Komisija

(lieta F-74/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Dominique Ramaekers-Jørgensen, Genval (Beļģija) (pārstāvis - L. Vogel, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība, pirmkārt, atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu aprēķināt no prasītājas iekasējamo Kopienu nodokli, saskaitot personīgā atalgojuma un apgādnieka zaudējuma pensijas summas, kā arī lēmumu noraidīt lūgumu, lai Kopienu nodokli, ar ko tiek aplikta apgādnieka zaudējuma pensija, neiekasētu pirms tās izmaksas, to atskaitot no atalgojuma, un, otrkārt, atzīt par nelikumīgiem 3. un 4. pantu Padomes Regulā Nr. 260/68, kurā pēdējoreiz izdarīti grozījumi ar Padomes Regulu Nr. 2182/2003

Prasītājas prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2008. gada 20. maija lēmumu, ar kuru noraidīta 2008. gada 16. janvārī iesniegtā sūdzība, kurā lūgts daļēji atcelt 2007. gada 16. oktobra lēmumu tiktāl, ciktāl tajā noteikti Kopienas nodokļa aprēķina un iekasēšanas noteikumi sakarā ar prasītājai piešķirto apgādnieka zaudējuma pensiju;

ja nepieciešams, daļēji atcelt arī minēto 2007. gada 16. oktobra lēmumu tiktāl, ciktāl tajā noteikti Kopienas nodokļa aprēķina un iekasēšanas noteikumi sakarā ar prasītājai piešķirto apgādnieka zaudējuma pensiju;

piemērojot Līguma 241. pantu, atzīt par nelikumīgiem 3. un 4. pantu Padomes Regulā Nr. 260/68, kurā pēdējoreiz izdarīti grozījumi ar Padomes Regulu Nr. 2182/2003, tiktāl, ciktāl šajās tiesību normās paredzēta ierēdnim piešķirtas apgādnieka zaudējuma pensijas saskaitīšana ar algu saistītā Kopienu nodokļa aprēķināšanai;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________