Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 sierpnia 2008°r. - Ramaekers-Jørgensen przeciwko Komisji

(Sprawa F-74/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgia) (przedstawiciel: L. Vogel, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego w przedmiocie obliczenia podatku wspólnotowego skarżącej poprzez skumulowanie kwoty wynagrodzenia i renty rodzinnej a także decyzji, w której oddalony został wniosek skarżącej o to, by z kwoty wynagrodzenia nie był pobierany przedterminowo, przed wypłaceniem renty rodzinnej, podatek wspólnotowy od tej renty. Po drugie stwierdzenie niezgodności z prawem art. 3 i 4 rozporządzenia Rady nr 260/68 w wersji ostatnio zmienionej rozporządzeniem Rady nr 2182/2003.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez organ powołujący z dnia 20 maja 2008 r., w której rozstrzygnięto odmownie zażalenie skarżącej wniesione w dniu 16 stycznia 2008°r., mające na celu uchylenie decyzji z dnia 16 października 2007°r. w części określającej sposób obliczania i pobierania podatku wspólnotowego związanego z rentą rodzinną przyznaną skarżącej;

w razie potrzeby także częściowe stwierdzenie nieważności tej decyzji z dnia 16 października 2007°r. w zakresie w jakim precyzuje ona sposób obliczania i pobierania podatku wspólnotowego związanego z renta rodzinną przyznaną skarżącej;

na podstawie art. 241 traktatu stwierdzenie niezgodności z prawem art. 3 i 4 rozporządzenia Rady nr 260/68 w wersji ostatnio zmienionej rozporządzeniem Rady nr 2182/2003 w zakresie, w jakim wyżej powołane przepisy przewidują kumulację renty rodzinnej przyznanej urzędnikowi z wynagrodzeniem w celu obliczenia należnego od niej podatku wspólnotowego;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________