Language of document :

Žaloba podaná 29. augusta 2008 - Ramaekers-Jørgensen/Komisia

(vec F-74/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgicko) (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o výpočte dane Spoločenstva, ktorej daňovníkom je žalobkyňa, tak, že sa sčíta suma osobnej odmeny a pozostalostného dôchodku, ako aj rozhodnutia o zamietnutí žiadosti, aby daň Spoločenstva vyberaná z jej pozostalostného dôchodku nebola vyrubovaná formou preddavku na daň pred jej vyplácaním zo sumy jej odmeny. Na druhej strane určenie, že články 3 a 4 nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 z 29. februára 1968, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev, zmeneného a doplneného poslednýkrát nariadením Rady č. 2182/2003, sú v rozpore s právom

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie, ktoré prijal menovací orgán 20. mája 2008, ktorým zamietol sťažnosť podanú 16. januára 2008 o čiastočnom zrušení rozhodnutia zo 16. októbra 2007, v časti, v ktorej vymedzoval spôsob výpočtu a vyrubovania dane Spoločenstva z pozostalostného dôchodku priznaného žalobkyni,

pokiaľ je nevyhnutné, tiež čiastočne zrušiť uvedené rozhodnutie zo 16. októbra 2007 v časti, v ktorej vymedzoval spôsob výpočtu a vyrubovania dane Spoločenstva z pozostalostného dôchodku priznaného žalobkyni,

-    v súlade s článkom 241 Zmluvy určiť, že články 3 a 4 nariadenia Rady č. 260/68 z 29. februára 1968, zmeneného a doplneného poslednýkrát nariadením Rady č. 2182/2003, sú v rozpore s právom, keďže uvedené ustanovenia určujú sčítavanie pozostalostného dôchodku priznaného žalobkyni s jej odmenou na účely výpočtu dane Spoločenstva z nich vyberanej,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________