Language of document :

Tožba, vložena 29. avgusta 2008 - Ramaekers-Jørgensen proti Komisiji

(Zadeva F-74/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgija) (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Prvič, razglasitev ničnosti sklepa OPI, da bo pri izračunu davka Skupnosti za tožečo stranko upošteval skupni znesek osebnih prejemkov in družinske pokojnine, ter odločbe o zavrnitvi zahteve tožeče stranke, da se davek Skupnosti, s katerim je obremenjena njena družinska pokojnina, ne bi predhodno odtegnil, to je pred izplačilom družinske pokojnine, od zneska njenih osebnih prejemkov. Drugič, ugovor nezakonitosti členov 3 in 4 Uredbe Sveta št. 260/68, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta št. 2182/2003.

Predlogi tožeče stranke

Odločba OPI z dne 20. maja 2008, s katero je bila zavrnjena pritožba z dne 16. januarja 2008, s katero je tožeča stranka hotela doseči delno razglasitev ničnosti odločbe z dne 16. oktobra 2007, naj se v delu, v katerem je opredeljen način izračuna in pobiranja davka Skupnosti od družinske pokojnine tožeče stranke, razglasi za nično;

tudi navedena odločba z dne 16. oktobra 2007 naj se, kolikor je to potrebno, v delu, v katerem je opredeljen način izračuna in pobiranja davka Skupnosti od družinske pokojnine tožeče stranke, razglasi za nično;

na podlagi člena 241 Pogodbe naj se ugotovi nezakonitost členov 3 in 4 Uredbe Sveta št. 260/68, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta št. 2182/2003, saj je v navedenih določbah predvideno, da se za namene izračuna davka Skupnosti od družinske pokojnine uradnika le-ta prišteje k njegovim osnovnim prejemkom;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________