Language of document :

Talan väckt den 29 augusti 2008 - Ramaekers-Jørgensen mot kommissionen

(Mål F-74/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgien) (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Dels en talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att beräkna sökandens EU-skatt genom att lägga samman hennes lön och efterlevandepension, samt av beslutet om avslag på ansökan om att EU-skatt på hennes efterlevandepension inte ska dras i förskott, innan betalningen av densamma, från hennes lön, dels en talan om fastställande av att artiklarna 3 och 4 i rådets förordning nr 260/68, i dess senaste lydelse enligt rådets förordning nr 2182/2003, är rättsstridiga.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som tillsättningsmyndigheten antog den 20 maj 2008, genom vilket sökandens klagomål av den 16 januari 2008, vilket syftade till en delvis ogiltigförklaring av beslutet av den 16 oktober 2007, i den mån som det däri anges vilka beräknings- och uppbördsmetoder som ska användas för EU-skatt på sökandens efterlevandepension, avslogs,

delvis ogiltigförklara, om nödvändigt, nämnda beslut av den 16 oktober 2007, i den mån som det däri anges vilka beräknings- och uppbördsmetoder som ska användas för EU-skatt på sökandens efterlevandepension,

med tillämpning av artikel 241 i fördraget, fastställa att artiklarna 3 och 4 i rådets förordning nr 260/68, i dess senaste lydelse enligt rådets förordning nr 2182/2003, är rättsstridiga i den mån som det däri anges att tjänstemannens efterlevandepension ska läggas samman med vederbörandes lön vid beräkningen av EU-skatten, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________