Language of document :

Жалба, подадена на 5 февруари 2008 г. - Nardin/Парламент

(Дело F-12/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Thierry Nardin (Люксембург, Велико херцогство Люксембург) (представител: V. Wiot, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

От една страна, отмяна на решението на Европейския парламент от 2 април 2007 г., с което се определят правата при встъпване в длъжност на жалбоподателя, в частта, с която се отказва предоставяне на надбавка за експатриране и, от друга страна - осъждане на ответника да плати надбавката за експатриране заедно с лихвите за забава, и да поправи претърпените от жалбоподателя неимуществени вреди.

Искания на ищеца

да се отмени решението на Европейския парламент от 2 април 2007 г., с което се определят правата при встъпване в длъжност на жалбоподателя в частта му, с която се отказва предоставяне на надбавката за експатриране,

да се осъди Европейския парламент да плати на жалбоподателя надбавката за експатриране, съответстваща на месечна сума от 16% от общия размер на основната заплата, както и надбавката за жилищни нужди и надбавката за дете на издръжка, изплащани на жалбоподателя месечно, считано от месец април 2007 г. и за всички следващи месеци до окончателното изплащане,

върху посочената по-горе сума да се начислят лихви за забава в размер на 8% годишно, считано от съответни дати на падеж до окончателното изплащане,

да се осъди Европейския парламент да плати на жалбоподателя сумата от 10 000 EUR, или всяка друга сума, включително по-голяма, за поправяне на претърпените от него неимуществени вреди,

да се осъди Европейския парламент да заплати съдебните разноски.

____________