Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2008°r. - Nardin przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-12/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Thierry Nardin (Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga) (przedstawiciel: adwokat V. Wiot, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustalającej uprawnienia skarżącego przy podjęciu przez niego służby w zakresie, w jakim nie przyznano mu prawa do dodatku zagranicznego oraz zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego kwot dodatku zagranicznego wraz z odsetkami oraz zadośćuczynienia w związku z krzywdą, jakiej doznał.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustalającej uprawnienia skarżącego przy podjęciu przez niego służby w zakresie, w jakim nie przyznano mu prawa do dodatku zagranicznego;

zasądzenie od Parlamentu Europejskiego na rzecz skarżącego kwot dodatku zagranicznego wynoszącego miesięcznie 16% wysokości całego wynagrodzenia podstawowego wraz z dodatkiem na gospodarstwo domowe i dodatkiem na dziecko pozostające na utrzymaniu, wypłacanych skarżącemu co miesiąc począwszy od kwietnia 2007 r. i za wszystkie kolejne miesiące aż do całkowitej spłaty;

zasądzenie odpowiadających tym kwotom odsetek w wysokości 8% rocznie począwszy od dat wymagalności aż do całkowitej spłaty;

zasądzenie od Parlamentu Europejskiego na rzecz skarżącego kwoty 10 000 EUR lub innej, nawet wyższej, tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, jakiej doznał;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________