Language of document :

Žaloba podaná 5. februára 2008 - Nardin/Parlament

(vec F-12/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Thierry Nardin (Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo) (v zastúpení: V. Wiot, avocat)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu z 2. apríla 2007, ktorým boli určené jeho nároky pri nástupe do funkcie v rozsahu, v akom mu nebol priznaný príspevok na expatriáciu a tiež zaviazanie žalovaného na výplatu príspevku na expatriáciu a úrokov z omeškania a na náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskeho parlamentu z 2. apríla 2007, ktorým boli určené jeho nároky pri nástupe do funkcie v rozsahu, v akom mu nebol priznaný príspevok na expatriáciu,

zaviazať Európsky parlament, aby žalobcovi vyplatil príspevok na expatriáciu mesačne vo výške 16 % celkovej sumy základného platu, ako aj príspevku na domácnosť a prídavku na nezaopatrené dieťa, ktoré boli žalobcovi vyplácané mesačne počnúc aprílom 2007 a to až do úplného zaplatenia dlhu,

uložiť povinnosť zaplatiť úroky z omeškania vo výške 8 % ročne od dátumu splatnosti až do úplného zaplatenia dlhu,

zaviazať Európsky parlament, aby žalobcovi vyplatil čiastku 10 000 eur, prípadne akúkoľvek vyššiu sumu za spôsobenú nemajetkovú ujmu,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________