Language of document :

Tožba, vložena 5. februarja 2008 - Nardin proti Parlamentu

(Zadeva F-12/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Thierry Nardin (Luxembourg, Veliko vojvodstvo Luksemburg) (zastopnik: V. Wiot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2007 o določitvi pravic v zvezi z nastopom službe tožeče stranke v delu, v katerem ji ni bila priznana pravica do izselitvenega dodatka, ter naložitev toženi stranki, naj izplača izselitveni dodatek z zamudnimi obrestmi ter naj tožeči stranki povrne nepremoženjsko škodo, ki jo je ta utrpela.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2007 o določitvi pravic v zvezi z nastopom službe tožeče stranke v delu, v katerem ji ni bila priznana pravica do izselitvenega dodatka, naj se razglasi za nično;

Evropskemu parlamentu naj se naloži, da tožeči stranki izplača izselitveni dodatek, ki ustreza mesečnemu znesku 16 % skupnega zneska osnovne plače, ter gospodinjski in otroški dodatek, ki naj se tožeči stranki izplačata za vsak mesec, šteto od aprila 2007 naprej do celotnega plačila;

izplačajo naj se zamudne obresti po 8 % letni obrestni meri od nastanka posamezne obveznosti do plačila;

Evropskemu parlamentu naj se naloži, da tožeči stranki izplača 10.000 eurov ali drug, tudi višji znesek kot povračilo nepremoženjske škode, ki naj bi jo ta utrpela;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________