Language of document :

Žaloba podaná dne 28. února 2008 - Nanopoulos v. Komise

(Věc F-30/08)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Photius Nanopoulos (Lucemburk, Lucemburské velkovévodství) (zástupce: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Uložení Komisi zaplatit žalobci částku z titulu náhrady škody, kterou utrpěl z důvodu porušení svých základních práv poškozujícího jeho čest a pověst

Návrhová žádání žalobce

uložit Komisi, aby žalobci zaplatila z titulu náhrady nemajetkové újmy, kterou utrpěl, částku ve výši 850 000 eur, částku zahrnující náhradu škody způsobené jeho zdraví;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________