Language of document :

Жалба, подадена на 14 март 2008 г. - Pachtitis/Комисия

(Дело F-35/08)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Dimitrios Pachtitis (Атина, Гърция) (представител: P. Giatagantzidis, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на Решението на EPSO за недопускане на жалбоподателя до писмен изпит в рамките на конкурс EPSO/AD/77/06 вследствие на получения резултат на тестовете за допускане, както и отмяна на Решението на EPSO, с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя, свързана, от една страна, с преразглеждане на решението за недопускане до писмен изпит, и от друга с искане за предоставяне на определени документи по конкурса.

Искания на ищеца

да се отменят решения на Европейската служба за подбор на персонал EPSO/5000LM-FR/31.05.2007 и MM/dbD(07)27442/06.12.2007, както и всеки друг свързан акт;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________