Language of document :

Talan väckt den 6 maj 2008 - Thoss mot revisionsrätten

(Mål F-46/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nicole Thoss (Dommeldange, Storhertigdömet Luxemburg) (ombud: advokaten P. Goergen)

Svarande: Europeiska revisionsrätten

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av revisionsrättens beslut av den 20 mars 2006 att inte bevilja sökanden efterlevandepension efter hennes makes bortgång.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som revisionsrätten fattade den 20 mars 2006 att inte bevilja sökanden efterlevandepension enligt artikel 16.1 i förordning nr 2290/77 och det efterföljande beslutet av den 28 september 2006,

förordna att revisionsrätten ska bevilja sökanden efterlevandepension enligt artikel 16.1 i förordning nr 2290/77 med retroaktiv verkan från och med den 1 december 2003,

förplikta revisionsrätten att ersätta rättegångskostnaderna.

____________