Language of document :

Жалба, подадена на 27 април 2008 г. - Ortega Serrano/Комисия

(Дело F-48/08)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Испания) (представител: A. Ortega Serrano, abogado)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на Решение на Конкурсната комисия за конкурс EPSO/AD/26/05, с което името на жалбоподателя не е включено в списъка на избраните лица.

Искания на жалбоподателя

Да се отменят решенията, които не позволяват жалбоподателят да бъде включен в списъка с резерви на конкурса EPSO/AD/26/05, нито да му бъде предоставена възможност за ново явяване на устния изпит;

Да се задължи Европейската комисия да определи нова дата за устния изпит;

Да се задължи Европейската комисия да мотивира своето Решение EPSO/900 R;

Да се предостави на жалбоподателя достъп до протоколите от устния изпит;

Да се предостави на жалбоподателя достъп до всички документи от неговата преписка;

Да се допусне жалбоподателят, който е адвокат с право на явяване пред испанските съдилища, да се представлява лично;

Да се проучат преписките на всички кандидати, включени в списъка на успелите на конкурса, за да се провери, че всички имат диплома, която установява образователна степен, съответстваща на завършен курс на университетско образование от поне три години, удостоверена с диплома по специалност "Право", и че са представили дипломата в срок и в надлежната форма;.

Да се приемат представените като приложения документи на френски и английски език;

Да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________