Language of document :

27. aprillil 2008 esitatud hagi - Ortega Serrano versus komisjon

(Kohtuasi F-48/08)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Hispaania) (esindaja: advokaat A. Ortega Serrano)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Taotlus tühistada EPSO/AD/26/05 konkursikomisjoni otsus jätta hageja nimi välja valitud isikute nimekirjast.

Hageja nõuded

Tühistada otsused, mis ei võimalda hagejat lisada konkursi EPSO/AD/26/05 reservnimekirja ega anna talle võimalust uuesti läbida suulist eksamit;

Kohustada Euroopa komisjoni määrama suulise eksami uue kuupäeva;

Kohustada Euroopa komisjoni põhjendama oma otsust EPSO/900 R;

Anda hagejale juurdepääsuõigus suulise eksami protokollidele;

Anda hagejale juurdepääs kõigile tema toimiku dokumentidele;

Lubada hagejal, kes on Hispaania kohtutes esindusõigust omav advokaat, esindada end ise;

Uurida kõigi konkursi läbinute toimikuid, et kontrollida, kas kõigil on olemas diplom, mis tõendab vähemalt kolmeaastasele täielikule ülikooliharidusele vastavat haridust, mille kohta on väljastatud õigusteaduse diplom, ja kas kõik on selle diplomi õigeaegselt ja nõuetekohases vormis esitanud;

Kuulutada vastuvõetavaks hagiavalduse lisas esitatud prantsus- ja ingliskeelsed dokumendid;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________