Language of document :

Žaloba podaná 27. apríla 2008 - Ortega Serrano/Komisia

(vec F-48/08)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Španielsko) (v zastúpení: A. Ortega Serrano, abogado)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/26/05 o nezaradení žalobcu do zoznamu úspešných uchádzačov

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutia, ktoré žalobcovi neumožnili, aby bol zaradený do zoznamu úspešných uchádzačov výberového konania EPSO/AD/26/05, ani mu neposkytli možnosť opätovne vykonať ústnu skúšku,

zaviazať Európsku komisiu, aby určila nový dátum ústnej skúšky,

zaviazať Európsku komisiu, aby odôvodnila svoje rozhodnutie EPSO/900 R,

poskytnúť žalobcovi prístup k zápisnici z ústnej skúšky,

poskytnúť žalobcovi prístup k všetkým dokumentom, ktoré sú súčasťou jeho spisu,

umožniť žalobcovi, aby sa v konaní zastupoval sám, keďže je advokátom oprávneným zastupovať v konaniach na španielskych súdoch,

preskúmať spisy všetkých uchádzačov, ktorí sú na zozname úspešných uchádzačov, aby sa preukázalo, že všetci majú diplom potvrdzujúci získaný stupeň vzdelania zodpovedajúci úplnému univerzitnému štúdiu v trvaní najmenej troch rokov a potvrdenému právnickým titulom, a že tento diplom predložili riadne a včas,

pripustiť dokumenty, ktoré boli predložené ako prílohy vo francúzskom a anglickom jazyku

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________