Language of document :

Talan väckt den 27 april 2008 - Ortega Serrano mot kommissionen

(Mål F-48/08)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Spanien) (ombud: advokaten A. Ortega Serrano)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet av uttagningskommittén vid uttagningsprovet EPSO/AD/26/05 att inte föra upp sökanden på listan över godkända personer.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara de beslut som innebär att sökanden varken kan föras upp på reservlistan för uttagningsprovet EPSO/AD/26/05 eller göra om det muntliga provet,

förplikta kommissionen att fastställa ett nytt datum för det muntliga provet,

förplikta kommissionen att motivera sitt beslut EPSO/900 R,

tillse att svaranden ges tillgång till protokollen avseende det muntliga provet,

tillse att svaranden ges tillgång till samtliga handlingar som ingår i svarandens akt,

tillåta sökanden, som är utövande advokat vid spanska domstolar, att vara sitt eget ombud,

granska akterna för samtliga de personer som har förts upp på listan över godkända i uttagningsprovet i syfte att kontrollera att samtliga sökande har ett examensbevis som visar att de har en utbildningsnivå motsvarande fullständiga universitetsstudier om minst tre år och har erhållit ett examensbevis i juridik, samt att detta har getts in i tid och uppfyller de formella kraven,

tillåta de handlingar som getts in som bilagor på franska och engelska som bevisning, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________