Language of document :

Жалба, подадена на 22 януари 2008 г. - Renier/Комисия

(Дело F-8/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Colette Renier (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen и E. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на индивидуалното решение от 11 април 2007 г., с което срокът на договора на жалбоподателя като договорно нает служител, е ограничен за периода между 16 април 2007 г. и 15 декември 2008 г. и искане за присъждане на обезщетение за претърпените вреди.

Искания на жалбоподателя

да бъде отменено решението на Комисията от 11 април 2007 г., в частта, в която срокът на договора на жалбоподателя като договорно нает служител, е ограничен за периода между 16 април 2007 г. и 15 декември 2008 г,

да бъде осъдена Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________