Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 31 stycznia 2008 r. - Valero Jordana przeciwko Komisji

(Sprawa F-104/05)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2004 r. - Przyznanie punktów pierwszeństwa - Stosowanie przepisów nowego regulaminu pracowniczego w czasie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Gregorio Valero Jordana (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: M. Merola i I. van Schendel, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Berscheid i V. Joris, pełnomocnicy oraz D. Slater, avocat)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie przyznania punktów pierwszeństwa skarżącemu w postępowaniu w sprawie oceny za 2004 r., a także decyzji o nieawansowaniu go do grupy A*12 w tym samym postępowaniu.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji ustalającej sumę punktów G. Valero Jordany w postępowaniu w sprawie awansu za 2004 r. oraz decyzji o nieawansowaniu go w tym postępowaniu.

Skarga w pozostałym zakresie zostaje oddalona.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 10 z 14.01.2006, str. 27 (sprawa początkowo zarejestrowana w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod sygnaturą T-394/05 i przekazana do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15.12.2005 r.)