Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 31. januára 2008 - Valero Jordana/Komisia

(vec F-104/05)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2004 - Pridelenie prednostných bodov - Časová pôsobnosť ustanovení nového služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Gregorio Valero Jordana (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Merola a I. van Schendel, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Berscheid a V. Joris, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Slater, advokát)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia o pridelení prednostných bodov žalobcovi pri povyšovaní za rok 2004, ako aj zrušenie rozhodnutia o jeho nepovýšení do platovej triedy A*12 pri povyšovaní za rok 2004

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie, ktorým sa určil celkový počet bodov pána Valero Jordana na účely povyšovania za rok 2004, a rozhodnutie o jeho nepovýšení v rámci tohto povyšovania sa zrušujú.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť celé trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 10, 14.1.2006, s. 27 (najskôr zapísaná pod číslom T-394/05 na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).